மூடு

காவல் நிலையங்கள்

காவல் நிலையம்-ஆரணி நகரம்

உதவி ஆய்வாளர், ஆரணி நகரம்


தொலைபேசி : 04173-226006
வகை / விதம்: ஆரணி துணைப் பிரிவு
Pincode: 632301

காவல் நிலையம்-கடலாடி

உதவி ஆய்வாளர், கடலாடி


தொலைபேசி : 04188-244235
வகை / விதம்: போளூர் துணைப் பிரிவு
Pincode: 606908

காவல் நிலையம்-கண்ணமங்கலம்

உதவி ஆய்வாளர், கண்ணமங்கலம்


தொலைபேசி : 04173-241229
வகை / விதம்: ஆரணி துணைப் பிரிவு
Pincode: 632311

காவல் நிலையம்-கலசப்பாக்கம்

உதவி ஆய்வாளர், கலசப்பாக்கம்


தொலைபேசி : 04181-241235
வகை / விதம்: போளூர் துணைப் பிரிவு
Pincode: 606751

காவல் நிலையம்-களம்பூர்

உதவி ஆய்வாளர்,களம்பூர்


தொலைபேசி : 04181-247232
வகை / விதம்: ஆரணி துணைப் பிரிவு
Pincode: 606903

காவல் நிலையம்-கிழ்கொடுங்கலூர்

உதவி ஆய்வாளர்,கிழ்கொடுங்கலூர்


தொலைபேசி : 04183-242023
வகை / விதம்: வந்தவாசி துணைப் பிரிவு
Pincode: 604403

காவல் நிலையம்-கிழ்பெண்ணாத்தூர்

உதவி ஆய்வாளர், கிழ்பெண்ணாத்தூர்.


தொலைபேசி : 04175-242226
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை நகர துணைப் பிரிவு
Pincode: 604601

காவல் நிலையம்-சந்தவாசல்

உதவி ஆய்வாளர், சந்தவாசல்


தொலைபேசி : 04181-243237
வகை / விதம்: ஆரணி துணைப் பிரிவு
Pincode: 606905

காவல் நிலையம்-சாத்தனூர்டேம்

உதவி ஆய்வாளர்,சாத்தனூர்டேம்


தொலைபேசி : 04188-248277
வகை / விதம்: செங்கம் துணைப் பிரிவு
Pincode: 606706

காவல் நிலையம்-செங்கம்

உதவி ஆய்வாளர்,செங்கம்


தொலைபேசி : 04188-222238
வகை / விதம்: செங்கம் துணைப் பிரிவு
Pincode: 606701