மூடு

காவல் நிலையங்கள்

அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-ஆரணி

உதவி ஆய்வாளர்,அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-ஆரணி


தொலைபேசி : 04173-226684
வகை / விதம்: ஆரணி துணைப் பிரிவு
Pincode: 632301

அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-செங்கம்

உதவி ஆய்வாளர், அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-செங்கம்


தொலைபேசி : 04188-224100
வகை / விதம்: செங்கம் துணைப் பிரிவு
Pincode: 606701

அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-செய்யார்

உதவி ஆய்வாளர், அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-செய்யார்


தொலைபேசி : 04182-220620
வகை / விதம்: செய்யார் துணைப் பிரிவு
Pincode: 604407

அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-திருவண்ணாமலை

உதவி ஆய்வாளர், அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-திருவண்ணாமலை


தொலைபேசி : 04175-253144
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை நகர துணைப் பிரிவு
Pincode: 606601

அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-போளூர்

உதவி ஆய்வாளர்,அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-போளூர்


தொலைபேசி : 04188-224499
வகை / விதம்: போளூர் துணைப் பிரிவு
Pincode: 606803

அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-வந்தவாசி

உதவி ஆய்வாளர், அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்-வந்தவாசி


தொலைபேசி : 04183-227593
வகை / விதம்: வந்தவாசி துணைப் பிரிவு
Pincode: 604408

காவல் நிலையம்- தண்டராம்பட்டு

உதவி ஆய்வாளர், தண்டராம்பட்டு


தொலைபேசி : 04188-246723
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை ஊரக துணைப் பிரிவு
Pincode: 606707

காவல் நிலையம்- போளூர்

உதவி ஆய்வாளர், போளூர்


தொலைபேசி : 04181-222100
வகை / விதம்: போளூர் துணைப் பிரிவு
Pincode: 606803

காவல் நிலையம்-அனக்காவூர்

உதவி ஆய்வாளர்,அனக்காவூர்


தொலைபேசி : 04182-223240
வகை / விதம்: செய்யார் துணைப் பிரிவு
Pincode: 604401

காவல் நிலையம்-ஆரணி தாலுக்கா

உதவி ஆய்வாளர்,ஆரணி தாலுக்கா


தொலைபேசி : 04173-226070
வகை / விதம்: ஆரணி துணைப் பிரிவு
Pincode: 632301