மூடு

காவல் நிலையங்கள்

காவல் நிலையம்-செய்யார்

உதவி ஆய்வாளர், செய்யார்


தொலைபேசி : 04182-222240
வகை / விதம்: செய்யார் துணைப் பிரிவு
Pincode: 604407

காவல் நிலையம்-சேத்பட்

உதவி ஆய்வாளர், சேத்பட்


தொலைபேசி : 04181-252262
வகை / விதம்: போளூர் துணைப் பிரிவு
Pincode: 606801

காவல் நிலையம்-ஜமுணாமரத்தூர்

உதவி ஆய்வாளர்,ஜமுணாமரத்தூர்


தொலைபேசி : 04181-245202
வகை / விதம்: போளூர் துணைப் பிரிவு
Pincode: 635703

காவல் நிலையம்-தச்சம்பட்டு

உதவி ஆய்வாளர், தச்சம்பட்டு


தொலைபேசி : 04175-253480
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை ஊரக துணைப் பிரிவு
Pincode: 606902

காவல் நிலையம்-தானிப்பாடி

உதவி ஆய்வாளர், தானிப்பாடி


தொலைபேசி : 04188-247886
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை ஊரக துணைப் பிரிவு
Pincode: 606708

காவல் நிலையம்-திருவண்ணாமலை கிழக்கு

உதவி ஆய்வாளர், திருவண்ணாமலை கிழக்கு


தொலைபேசி : 04175-250444
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை நகர துணைப் பிரிவு
Pincode: 606601

காவல் நிலையம்-திருவண்ணாமலை தாலுக்கா

உதவி ஆய்வாளர், திருவண்ணாமலை தாலுக்கா


தொலைபேசி : 04175-232274
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை நகர துணைப் பிரிவு
Pincode: 606601

காவல் நிலையம்-திருவண்ணாமலை நகர குற்றப்பிரிவு

உதவி ஆய்வாளர், திருவண்ணாமலை நகர குற்றப்பிரிவு


தொலைபேசி : 04175-222303
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை நகர துணைப் பிரிவு
Pincode: 606601

காவல் நிலையம்-திருவண்ணாமலை நகரம்

உதவி ஆய்வாளர்,திருவண்ணாமலை நகரம்


தொலைபேசி : 04175-222302
வகை / விதம்: திருவண்ணாமலை நகர துணைப் பிரிவு
Pincode: 606601

காவல் நிலையம்-தூசி

உதவி ஆய்வாளர்,தூசி


தொலைபேசி : 04122-242250
வகை / விதம்: செய்யார் துணைப் பிரிவு
Pincode: 631702