மூடு

வங்கிகள்

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-கிழ்பென்னாத்தூர்

IFSC Code-IOBA0000656, MICR Code-606020006

மின்னஞ்சல் : iob0656[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04175-242236
Pincode: 604601

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-கேளூர்

IFSC Code-IOBA0000977, MICR Code-606020005

மின்னஞ்சல் : iob0977[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04181-249305
Pincode: 606907

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-கொழந்தம்பட்டு

IFC Code-IOBA0002691, MICR Code-606020013

மின்னஞ்சல் : iob2691[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04188-248500
Pincode: 606706

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-செங்கம்

IFSC Code-IOBA0002809, MICR Code-606020017

மின்னஞ்சல் : iob2809[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04188-223366
Pincode: 606701

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-சேத்பட்

IFSC Code-IOBA0002690, MICR Code-632020208

மின்னஞ்சல் : iob2690[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04181-252112
Pincode: 606801

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-சோமசிபாடி

IFSC Code-IOBA0001211, MICR Code-606020008

மின்னஞ்சல் : iob1211[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04175-249203
Pincode: 606611

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-தண்டராம்பட்டு

IFSC Code-IOBA0002695, MICR Code-606020014

மின்னஞ்சல் : iob2695[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04188-246055
Pincode: 632511

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-தானிப்பாடி

IFSC Code-IOBA0000679, MICR Code-606020009

மின்னஞ்சல் : iob0679[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04188-247244
Pincode: 606708

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-திருவத்திபுரம்

IFSC Code-IOBA0001891, MICR Code-632020205

மின்னஞ்சல் : iob1891[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04182-225353
Pincode: 604407

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-தெள்ளார்

IFSC Code-IOBA0000297, MICR Code-605020025

மின்னஞ்சல் : iob0297[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04183-244026
Pincode: 604406