மூடு

மருத்துவமனைகள்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-உளுந்தை

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-உளுந்தை, தி.மலை மாவட்டம்


Pincode: 604403

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஒசூர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஒசூர், தி.மலை மாவட்டம்


Pincode: 604405

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஒன்னுபுரம்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஒன்னுபுரம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்


தொலைபேசி : 9486528249
Pincode: 632315

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கடலாடி

அரசு ஆரம்ப சுகதார நிலையம்-கடலாடி, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்


தொலைபேசி : 9159633620
Pincode: 606908

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கண்ணமங்கலம்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கண்ணமங்கலம், தி.மலை மாவட்டம்


தொலைபேசி : 9486528249
Pincode: 632311

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கமக்குர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கமக்குர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்


தொலைபேசி : 9486528249
Pincode: 606903

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கழிகுளம்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கழிகுளம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.


தொலைபேசி : 9994075072
Pincode: 606752

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கிழ்கொடுங்கலூர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கிழ்கொடுங்கலூர், தி.மலை மாவட்டம்


Pincode: 604403

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கிழ்பெண்ணாத்தூர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-கிழ்பெண்ணாத்தூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.


தொலைபேசி : 9994075072
Pincode: 604601

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-குனக்கம்பூண்டி

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-குனக்கம்பூண்டி, தி.மலை மாவட்டம்


தொலைபேசி : 8939037427
Pincode: 604501