மூடு

மருத்துவமனைகள்

அரசு ஆரம்ப சுகதார நிலையம்-கலசப்பாக்கம்

அரசு ஆரம்ப சுகதார நிலையம்-கலசப்பாக்கம் தாலுக்கா,திருவண்ணாமலை மாவட்டம்


தொலைபேசி : 9159633620
Pincode: 606751

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-M.V.நல்லூர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-M.V.நல்லூர்,திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.


தொலைபேசி : 9159633620
Pincode: 606751

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-அக்ராபாளையம்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-அக்ராபாளையம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்


தொலைபேசி : 9500428244
Pincode: 632301

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-அன்னந்தல்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-அன்னந்தல்,திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.


தொலைபேசி : 9159766755
Pincode: 604503

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-அரியூர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-அரியூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்


தொலைபேசி : 9688116113
Pincode: 632511

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஆக்கூர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஆக்கூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.


தொலைபேசி : 8939676383
Pincode: 631701

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஆதமங்கலம்புதூர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஆதமங்கலம்புதூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.


தொலைபேசி : 9159633620
Pincode: 606901

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஆனைபோகி

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஆனைபோகி, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.


தொலைபேசி : 6374928309
Pincode: 631442

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஆவூர்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-ஆவூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.


தொலைபேசி : 9994075072
Pincode: 606755

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-இரும்பேடு

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்-இரும்பேடு, தி.மலை மாவட்டம்


Pincode: 604403