மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க பசுந்தாள் உர விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க பசுந்தாள் உர விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

23/08/2021 09/09/2021 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

23/08/2021 09/09/2021 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க பசுந்தாள் உர விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க பசுந்தாள் உர விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

23/08/2021 09/09/2021 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கநெல், உளுந்து, கம்பு, ராகி விதைகள் விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கநெல், உளுந்து, கம்பு, ராகி விதைகள் விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

04/08/2021 19/08/2021 பார்க்க (805 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கநெல், உளுந்து, கம்பு, ராகி விதைகள் விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார்  நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கநெல், உளுந்து, கம்பு, ராகி விதைகள் விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

04/08/2021 19/08/2021 பார்க்க (805 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கஜிப்சம் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கஜிப்சம் கொள்முதல் செய்தல்

04/08/2021 19/08/2021 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட் கொள்முதல் செய்தல்

04/08/2021 19/08/2021 பார்க்க (608 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க நுண்ணூட்ட உரம் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார்  நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க நுண்ணூட்ட உரம் கொள்முதல் செய்தல்

04/08/2021 19/08/2021 பார்க்க (627 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க சூடோமோனாஸ், அசார்டிரேக்டின் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார்  நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க சூடோமோனாஸ், அசார்டிரேக்டின் கொள்முதல் செய்தல்

04/08/2021 19/08/2021 பார்க்க (679 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கஅசோஸ்பைரில்லம் (நெல்) பாஸ்போபாக்டிரியா, ரைசோபியம் (நிலக்கடலை) கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2020-21 முதலாம் ஆண்டில் செய்யார்  நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கஅசோஸ்பைரில்லம் (நெல்) பாஸ்போபாக்டிரியா, ரைசோபியம் (நிலக்கடலை) கொள்முதல் செய்தல்

04/08/2021 19/08/2021 பார்க்க (730 KB)