மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆண்டில் துரிஞ்சலாறு நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க பசுந்தாள் உர விதைகள், நெல் விதைகள்,  விதைகள், கம்பு விதைகள், ராகி விதைகள், நெல்லுக்கு பின்விதைப்புக்குத்  உளுந்து விதைகள், மக்காச்சோள விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆண்டில் துரிஞ்சலாறு நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க பசுந்தாள் உர விதைகள், நெல் விதைகள்,  விதைகள், கம்பு விதைகள், ராகி விதைகள், நெல்லுக்கு பின்விதைப்புக்குத்  உளுந்து விதைகள், மக்காச்சோள விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

09/12/2022 26/12/2022 பார்க்க (610 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆண்டில் துரிஞ்சலாறு நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், எம்.என். மிக்சர்( நிலக்கடலை), சூடோமோனாஸ் புளூரசன்ஸ், பிவேரியா பேசியானா, எம். அனிசோபீரியா, அசாடிரேக்டின் 0.03 சதவீதம், அசாடிரேக்டின் 1 சதவீதம், இனக்கவர்ச்சி பொறி, இனக்கவர்சி லியூர், அசோஸ்பைரில்லம் (நெல்), அசோஸ்பைரில்லம் (இதரம்), பாஸ்போபாக்டீரியா, ரைசோபியம் (நிலக்கடலை), மண்புழு உரம் தயாரிப்பு வை, மண்புழு, நிழல்வலை மற்றும் குச்சிகள், தொழுஉரம் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆண்டில் துரிஞ்சலாறு நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், எம்.என். மிக்சர்( நிலக்கடலை), சூடோமோனாஸ் புளூரசன்ஸ், பிவேரியா பேசியானா, எம். அனிசோபீரியா, அசாடிரேக்டின் 0.03 சதவீதம், அசாடிரேக்டின் 1 சதவீதம், இனக்கவர்ச்சி பொறி, இனக்கவர்சி லியூர், அசோஸ்பைரில்லம் (நெல்), அசோஸ்பைரில்லம் (இதரம்), பாஸ்போபாக்டீரியா, ரைசோபியம் (நிலக்கடலை), மண்புழு உரம் தயாரிப்பு வை, மண்புழு, நிழல்வலை மற்றும் குச்சிகள், தொழுஉரம் கொள்முதல் செய்தல்

09/12/2022 26/12/2022 பார்க்க (726 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆம் ஆண்டில் செய்யார் cgto நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க சூடோமோனாஸ், அசார்டிரேக்டின் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆம் ஆண்டில் செய்யார் cgto நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க சூடோமோனாஸ், அசார்டிரேக்டின் கொள்முதல் செய்தல்

10/10/2022 02/11/2022 பார்க்க (5 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கஅசோஸ்பைரில்லம் (நெல்) மற்றும் இதரம், பாஸ்போபாக்டிரியா, ரைசோபியம் (நிலக்கடலை) கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆம் ஆண்டில் செய்யார்  நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கஅசோஸ்பைரில்லம் (நெல்) மற்றும் இதரம், பாஸ்போபாக்டிரியா, ரைசோபியம் (நிலக்கடலை) கொள்முதல் செய்தல்

 

10/10/2022 02/11/2022 பார்க்க (6 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆம் ஆண்டில் செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க மண்புழு உரப்பை, மண்புழு, நிழல்வலை, பசுந்தாள் உரம் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 ஆம் ஆண்டில் செய்யார் cgto நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க மண்புழு உரப்பை, மண்புழு, நிழல்வலை, பசுந்தாள் உரம் கொள்முதல் செய்தல்

10/10/2022 02/11/2022 பார்க்க (5 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கநெல், உளுந்து, கம்பு, ராகி விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்கநெல், உளுந்து, கம்பு, ராகி விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

01/09/2022 19/09/2022 பார்க்க (807 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க நெல்லுக்கு பின் விதைப்பிற்கு உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க நெல்லுக்கு பின் விதைப்பிற்கு உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

01/09/2022 19/09/2022 பார்க்க (594 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட் கொள்முதல் செய்தல்

01/09/2022 19/09/2022 பார்க்க (588 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க நுண்ணூட்ட உரம் (நிலக்கடலை) கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார்  நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க நுண்ணூட்ட உரம் (நிலக்கடலை) கொள்முதல் செய்தல்

01/09/2022 19/09/2022 பார்க்க (601 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிப்சம் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2022-23 செய்யார் நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிப்சம் கொள்முதல் செய்தல்

01/09/2022 19/09/2022 பார்க்க (589 KB)