வரலாற்றுச் சின்னங்கள்

பெரியநாயகி அம்மன் கோவில் - தேவிகாபுரம்.
படத்தைக் காட்டு பெரியநாயகி அம்மன் கோவில் - தேவிகாபுரம்
பெருங்கற்களாலான குகை - ஜமுனாமரத்தூர்.
படத்தைக் காட்டு பெருங்கற்களாலான குகை - ஜமுனாமரத்தூர்
பெருமாள் கோவில் - படவேடு.
படத்தைக் காட்டு பெருமாள் கோவில் - படவேடு
ஜமீன் அரண்மனை - வேட்டவலம்.
படத்தைக் காட்டு ஜமீன் அரண்மனை - வேட்டவலம்
குகை கோவில் - குரங்கனில் முட்டம்.
படத்தைக் காட்டு குகை கோவில் - குரங்கனில் முட்டம்
சந்தரம்மௌலிஸ்வரர் கோவில் - பிரம்மதேசம்.
படத்தைக் காட்டு சந்தரம்மௌலிஸ்வரர் கோவில் - பிரம்மதேசம்
ஜெயின் கோவில் - திருமலை.
படத்தைக் காட்டு ஜெயின் கோவில் - திருமலை
அகஸ்தீஸ்வரர் கோவில் - ஆவூர்.
படத்தைக் காட்டு அகஸ்தீஸ்வரர் கோவில் - ஆவூர்
குகை கோவில் - மாமண்டூர்.
படத்தைக் காட்டு குகை கோவில் - மாமண்டூர்
துறைமுகம் - வந்தவாசி.
படத்தைக் காட்டு துறைமுகம் - வந்தவாசி
குகை கோவில் - சீயமங்களம்.
படத்தைக் காட்டு குகை கோவில் - சீயமங்களம்
அரண்மனை - ச.வி.நகரம்.
படத்தைக் காட்டு அரண்மனை - ச.வி.நகரம்