மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 திருவண்ணாமலை  
2 கீழ்பென்னாத்தூர்  
3 துரிஞ்சாபுரம்  
4 போளூர்  
5 கலசபாக்கம்  
6 சேத்துப்பட்டு  
7 செங்கம்  
8 புதுப்பாளையம்  
9 தண்டராம்பட்டு  
10 ஜவ்வாதுமலை  
11 செய்யாறு  
12 அனக்காவூர்  
13 வெம்பாக்கம்  
14 வந்தவாசி  
15 தெள்ளாறு    
16 பெரணமல்லூர்    
17 ஆரணி    
18 மேற்கு ஆரணி    

 

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23 2023.24
1 திருவண்ணாமலை (PDF 4 MB ),(PDF 5 MB) ,(PD 301 KB) (PDF 2 MB)  (PDF 3.0 MB) (PDF 3.0 MB)  
2 கீழ்பென்னாத்தூர் (PDF 532 KB) , (PDF 449 KB) (PDF 2.0 MB)  (PDF 2.0 MB)  (PDF 5.0 MB) (PDF 1.0 MB)
3 துரிஞ்சாபுரம் (PDF 2 MB) , (PDF 444 KB) (PDF 3.0 MB) (PDF 3.0 MB) (PDF 3.0 MB) (PDF 2.0 MB)
4 போளூர் (PDF 374 KB) ,(PDF 118 KB) ,(PDF  402 KB) (PDF 5.0 MB) (PDF 2.0 MB) (PDF 3.0 MB)  
5 கலசபாக்கம் (PDF 572 KB) , (PDF 492 KB) (PDF 3.0 MB)   (PDF 2.0 MB) (PDF 3.0 MB) (PDF 1.0 MB)
6 சேத்துப்பட்டு (PDF 4MB) (PDF 2 MB) (PDF 2.0 MB) (PDF 276 KB)
7 செங்கம் (PDF 436 KB) , (PDF 609KB) (PDF 2.0 MB) (PDF 928 KB) (PDF 3.0 MB) (PDF 1.0 MB)
8 புதுப்பாளையம் (PDF 1 MB) , (PDF 505 KB) (PDF 960 KB) (PDF 2.0 MB) (PDF 3.0 MB) (PDF 1.0 MB)
9 தண்டராம்பட்டு (PDF 303 KB) , (PDF 202 KB) (PDF 5.0 MB) (PDF 3.0 MB)   (PDF 2.0 MB) (PDF 1.0 MB)
10 ஜவ்வாதுமலை (PDF 2 MB) , (PDF 2 MB) (PDF 4.0 MB) (PDF 1.0 MB) (PDF 1.0 MB)
11 செய்யாறு (PDF 4 MB) (PDF 1 MB) (PDF 2.0 MB) (PDF 598 KB)
12 அனக்காவூர் (PDF 4 MB) (PDF 1 MB) (PDF 2 MB) (PDF 732 KB)
13 வெம்பாக்கம் (PDF 4 MB) (PDF 363 KB) (PDF 3.0 MB) (PDF 898 KB)
14 வந்தவாசி (PDF 4 MB) (PDF 777 KB) (PDF 2.0 MB) (PDF 541 KB)
15 தெள்ளாறு (PDF 4 MB) (PDF 1 MB) (PDF 3.0 MB) (PDF 297 KB)
16 பெரணமல்லூர் (PDF 4 MB) (PDF 1 MB) (PDF 2.0 MB) (PDF 533 KB)
17 ஆரணி (PDF 4 MB) (PDF 1 MB) (PDF 2 MB) (PDF 268 KB)
18 மேற்கு ஆரணி (PDF 4 MB) (PDF 653 KB) (PDF 2.0 MB) (PDF 266 KB)

 

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 திருவண்ணாமலை (PDF 10 MB)  (PDF 9 MB) (PDF 7 MB), (PDF 4 MB) (PDF 3.0 MB)   (PDF 2 MB) (PDF 2 MB)
2 கீழ்பென்னாத்தூர் (PDF 9 MB) (PDF 8 MB) (PDF 5 MB) (PDF 4 MB) (PDF 5.0MB)   (PDF 779 KB) (PDF 2 MB)
3 துரிஞ்சாபுரம் (PDF 8 MB ) (PDF 9 MB) (PDF 1 MB) (PDF 4 MB) (PDF 3.0 MB)  (PDF 779 KB) (PDF 3 MB)
4 போளூர் (PDF 8 MB) (PDF 7 MB) (PDF 7 MB) (PDF 9 MB) (PDF 4 MB) (PDF 8.0 MB)   (PDF 1 MB) (PDF 2 MB)
5 கலசபாக்கம் (PDF 10 MB) (PDF 9 MB) (PDF 5 MB) (PDF 4 MB) (PDF 4 MB) (PDF 2.0 MB)   (PDF 661 KB) (PDF 2 MB)
6 சேத்துப்பட்டு (PDF 9.MB) (PDF 6 MB) (PDF 8 MB) (PDF 8 MB) (PDF 841 KB)
7 செங்கம் (PDF 9.MB) (PDF 9 MB) (PDF 10 MB) (PDF 7 MB) (PDF 4 MB) (PDF 5.0 MB)   (PDF 614 KB) (PDF 3 MB)
8 புதுப்பாளையம் (PDF 5 MB) (PDF 9 MB) (PDF 8 MB) (PDF 4 MB) (PDF 5.0 MB)  (PDF 614 KB) (PDF 3 MB)
9 தண்டராம்பட்டு (PDF 9 MB) (PDF 10 MB) (PDF 5 MB) (PDF 4 MB) (PDF 5.0 MB) (PDF 614 KB) (PDF 5MB)
10 ஜவ்வாதுமலை (PDF 7 MB)   (PDF 1 MB) (PDF 2 MB)
11 செய்யாறு (PDF 9 MB) (PDF 3 MB) (PDF 9 MB) (PDF 4 MB) , (PDF 1 MB) , (PDF 1 MB) (PDF 8 MB) (PDF 851 KB)
12 அனக்காவூர் (PDF 8.5 MB) (PDF 3 MB) (PDF 3 MB) (PDF 4 MB) (PDF 1 MB) , (PDF 2 MB) (PDF 9 MB) (PDF 566 KB)
13 வெம்பாக்கம் (PDF 9 MB) (PDF 4 MB) (PDF 4 MB) (PDF 4 MB) , (PDF 1 MB) , (PDF 3 MB) (PDF 9 MB) (PDF 857 KB)
14 வந்தவாசி (PDF 9 MB) (PDF 6 MB) (PDF 6 MB) (PDF 4 MB) , (PDF 1 MB) , (PDF 1 MB) (PDF 9 MB) (PDF 967 KB)
15 தெள்ளாறு (PDF 9 MB) (PDF 7 MB) (PDF 4 MB),  (PDF 1 MB) , (PDF 3 MB) (PDF 8 MB) (PDF 862 KB)
16 பெரணமல்லூர் (PDF 9 MB) (PDF 7 MB) (PDF 7 MB) (PDF 4 MB) , (PDF 1 MB) , (PDF 3 MB) (PDF 8 MB) (PDF 875 KB)
17 ஆரணி (PDF 8.5 MB) (PDF 4 MB ) (PDF 5 MB) (PDF 4 MB) ,(PDF 2MB) , (PDF 2 MB) (PDF 8 MB) (PDF 555 KB)
18 மேற்கு ஆரணி (PDF 9 MB) (PDF 5 MB) (PDF 3 MB) (PDF 1 MB) , (PDF 1 MB) (PDF 7 MB) (PDF 737 KB)