மூடு

வளர்ச்சித்துறை நிர்வாகம்

மாவட்ட ஊராட்சிகள்
வார்டு.எண் வார்டு பெயர்
1 ஜவ்வாதுமலை (தனி-பெண்)
2 ஆரணி (பொது)
3 ஆரணி (தனி-பெண்)
4 மேற்கு ஆரணி (பொது-பெண்)
5 மேற்கு ஆரணி (பொது)
6 போளூர் (பொது-பெண்)
7 போளூர் (பொது)
8 கலசபாக்கம் (பொது)
9 கலசபாக்கம் (பொது-பெண்)
10 புதுப்பாளையம் (பொது)
11 செங்கம் (தனி-பெண்)
12 செங்கம் (தனி-பெண்)
13 செங்கம் (தனி-பொது)
14 தண்டராம்பட்டு (பொது)
15 தண்டராம்பட்டு (பொது-பெண்)
16 தண்டராம்பட்டு (பொது-பெண்)
17 திருவண்ணாமலை (பொது)
18 திருவண்ணாமலை (பொது-பெண்)
19 கீழ்பென்னாத்தூர் (தனி-பொது)
20 திருவண்ணாமலை (பொது-பெண்)
21 துரிஞ்சாபுரம் (பொது-பெண்)
22 துரிஞ்சாபுரம் (பொது)
23 சேத்துப்பட்டு (பொது)
24 சேத்துப்பட்டு (பொது-பெண்)
25 பெரணமல்லூர் (பொது-பெண்)
26 அனக்காவூர் (பொது)
27 வெம்பாக்கம் (பொது)
28 வெம்பாக்கம் (பொது)
29 செய்யாறு (தனி-பொது)
30 செய்யாறு (பொது-பெண்)
31 வந்தவாசி (பொது)
32 வந்தவாசி (தனி-பெண்)
33 தெள்ளாறு (தனி-பொது)
34 தெள்ளாறு (பொது-பெண்)
வ.எண் வட்டார ஊராட்சியின் பெயர்
1 திருவண்ணாமலை
2 கீழ்பென்னாத்தூர்
3 துரிஞ்சாபுரம்
4 போளூர்
5 கலசபாக்கம்
6 சேத்துப்பட்டு
7 செங்கம்
8 புதுப்பாளையம்
9 தண்டராம்பட்டு
10 ஜவ்வாதுமலை
11 செய்யாறு
12 அனக்காவூர்
13 வெம்பாக்கம்
14 வந்தவாசி
15 தெள்ளாறு
16 பெரணமல்லூர்
17 ஆரணி
18 மேற்கு ஆரணி

கிராம ஊராட்சிகள் – வட்டாரம் வாரியாக

வ.எண் வட்டாரம்/ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகள் எண்ணிக்கை
1 திருவண்ணாமலை 69 (PDF 81 KB)
2 கீழ்பென்னாத்தூர் 45 (PDF 64 KB)
3 துரிஞ்சாபுரம் 47 (PDF 65 KB)
4 போளூர் 40 (PDF 61 KB)
5 கலசபாக்கம் 45 (PDF 60 KB)
6 சேத்துப்பட்டு 49 (PDF 67 KB)
7 செங்கம் 44 (PDF 63 KB)
8 புதுப்பாளையம் 37 (PDF 60 KB)
9 தண்டராம்பட்டு 47 (PDF 61 KB)
10 ஜவ்வாதுமலை 11 (PDF 41 KB)
11 செய்யாறு 53 (PDF 67 KB)
12 அனக்காவூர் 55 (PDF 68 KB)
13 வெம்பாக்கம் 64 (PDF 74 KB)
14 வந்தவாசி 61 (PDF 70 KB)
15 தெள்ளாறு 61 (PDF 73 KB)
16 பெரணமல்லூர் 57 (PDF 69 KB)
17 ஆரணி 38 (PDF 60 KB)
18 மேற்கு ஆரணி 37 (PDF 60 KB)