மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் நிர்வாகம்
வருவாய் அலுவலகங்கள் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 3
வருவாய் வட்டங்கள் 12
வருவாய் உள்வட்டங்கள் 54
வருவாய் கிராமங்கள் 1067
வருவாய் கோட்டங்கள்
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர்
1 திருவண்ணாமலை
2 செய்யாறு
3 ஆரணி
வருவாய் வட்டங்கள் (12):
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வருவாய் வட்டத்தின் பெயர்
1 திருவண்ணாமலை 1. திருவண்ணாமலை
2. செங்கம்
3. தண்டராம்பட்டு
4. கீழ்பென்னாத்தூர்
2 செய்யாறு 5. செய்யாறு
6. வந்தவாசி
7. சேத்துப்பட்டு
8. வெம்பாக்கம்
3 ஆரணி 9. ஆரணி
10. போளூர்
11. கலசபாக்கம்
12. ஜமுனாமரத்தூர்

1திருவண்ணாமலை135 (PDF 61 KB)

வருவாய் உள்வட்டங்கள் (54):
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வருவாய் வட்டத்தின் எண்ணிக்கை வருவாய் உள்வட்டத்தின் எண்ணிக்கை
1 திருவண்ணாமலை 4
2 செய்யாறு 4
3 ஆரணி 4
மொத்தம் 3 12 54

1திருவண்ணாமலை135 (PDF 61 KB)

வருவாய் கிராமங்கள் (1064):
வ.எண் வட்டத்தின் பெயர் வருவாய் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
2 போளூர் 111 (PDF 114 KB)
3 செங்கம் 121 (PDF 66 KB)
4 செய்யாறு 131 (PDF 62 KB)
5 ஆரணி 49 (PDF 53 KB)
6 வந்தவாசி 161 (PDF 65 KB)
7 தண்டராம்பட்டு 63 (PDF 54 KB)
8 கலசபாக்கம் 52 (PDF 51 KB)
9 சேத்துப்பட்டு 76 (PDF 57 KB)
10 வெம்பாக்கம் 91 (PDF 57 KB)
11 கீழ்பென்னாத்தூர் 77 (PDF 57 KB)
12 ஜமுனாமரத்தூர்