மூடு

நீர்நிலைகள்

நீர்நிலைகள்
வ.எண் மாவட்டம்/வட்டம் இணைப்பு
1 திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சொடுக்குக (PDF 3 MB) 
2 திருவண்ணாமலை சொடுக்குக (PDF 3 MB) 
3 போளூர் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
4 செங்கம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
5 செய்யாறு சொடுக்குக (PDF 3 MB)
6 ஆரணி சொடுக்குக (PDF 3 MB)
7 வந்தவாசி சொடுக்குக (PDF 3 MB)
8 தண்டராம்பட்டு சொடுக்குக (PDF 3 MB)
9 கலசபாக்கம் சொடுக்குக (PDF 3 MB) 
10 சேத்துப்பட்டு சொடுக்குக (PDF 3 MB) 
11 வெம்பாக்கம் சொடுக்குக (PDF 3 MB)
12 கீழ்பென்னாத்தூர் சொடுக்குக (PDF 3 MB) 
13 ஜமுனாமரத்தூர் சொடுக்குக (PDF 3 MB)