மூடு

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
வேங்கிக்கால்
திருவண்ணாமலை – 606604

அலுவலகம் :+91-4715 – 233360
முகாம் அலுவலகம்:+91 -4175 – 233333
நிகரி எண்:+91-4175 – 232222
மின்னஞ்சல்: collrtvm[at]nic[dot]in

வலைத் தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
வேங்கிக்கால்
திருவண்ணாமலை – 606604

தொலைபேசி: +91-4175-233006
நிகரி எண்:+91-4175 – 232222
மின்னஞ்சல்: dro.tntvm[at]nic[dot]in