மூடு

சுகாதார துறை

பொது சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ சேவை

பட்டியல் பி.எச்.சி (1064 KB)

பொது சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ சேவை
வ.எண் சுகாதார மையத்தின் பெயர் எண்ணிக்கை
1 வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 18
2 கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 73
3 மொத்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 97
4 மொத்த துணை சுகாதார மையங்கள் 410
5 நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 6
6 24 x 7 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 89
7 மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 18
8 அரசு மருத்துவமனைகள் 9
9 அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை 1
10 அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை 1
11 விரிவான அவசரநிலை மகப்பேறியல் மற்றும் பிறந்த குழந்தை பராமரிப்பு நிலையங்கள் 5