மூடு

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22 இரண்டாம் ஆண்டில் செய்யார் cgto நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22 இரண்டாம் ஆண்டில் செய்யார் cgto நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட் கொள்முதல் செய்தல்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22 இரண்டாம் ஆண்டில் செய்யார் cgto நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22 இரண்டாம் ஆண்டில் செய்யார் cgto நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க ஜிங்க் சல்பேட் கொள்முதல் செய்தல்

04/08/2021 19/08/2021 பார்க்க (615 KB)