மூடு

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் வேகவதி நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க சூடோமோனாஸ் புளோரசன்ஸ் மற்றும் அசார்டிரேக்டின் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் வேகவதி நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க சூடோமோனாஸ் புளோரசன்ஸ் மற்றும் அசார்டிரேக்டின் கொள்முதல் செய்தல்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் வேகவதி நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க சூடோமோனாஸ் புளோரசன்ஸ் மற்றும் அசார்டிரேக்டின் கொள்முதல் செய்தல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் TNIAMP 2021-22ஆம் ஆண்டில் வேகவதி நிலப்பகுதியில் செயல்விளக்கம் அமைக்க சூடோமோனாஸ் புளோரசன்ஸ் மற்றும் அசார்டிரேக்டின் கொள்முதல் செய்தல்

20/07/2021 05/08/2021 பார்க்க (665 KB)