மூடு

ஆளியார் உபவடிநில பகுதியில் அசோஸ்பைரில்லம் (நெல்) பாஸ்போபாக்டீரியா மற்றும் ரைசாபியம் இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்தல்

ஆளியார் உபவடிநில பகுதியில் அசோஸ்பைரில்லம் (நெல்) பாஸ்போபாக்டீரியா மற்றும் ரைசாபியம் இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்தல்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஆளியார் உபவடிநில பகுதியில் அசோஸ்பைரில்லம் (நெல்) பாஸ்போபாக்டீரியா மற்றும் ரைசாபியம் இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்தல்

ஆளியார் உபவடிநில பகுதியில் அசோஸ்பைரில்லம் (நெல்) பாஸ்போபாக்டீரியா மற்றும் ரைசாபியம் இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்தல்

01/09/2020 17/09/2020 பார்க்க (960 KB)