மூடு

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் சத்துணவு மையத்தில் உணவு உண்ணும் மாணவர்களுக்கு உலர் உணவு பொருட்கள் வழங்கினார்