பொன்னூர் கிராமத்தில் இருளர் குடியிருப்பு பகுதியில் இருளர் குடும்பங்ளுக்கு புதிய வீடுகள்