மூடு

திருக்குறள் ஒப்புவிக்கும் சாதனை மாணவி நாளாயினி